Pay it forward

Pay It Forward, een mooi principe: iets doen voor een ander en investeren zonder dat je weet dat je iets terug krijgt.

De begeleiding door mentoren is niet vrijblijvend, wel betaalbaar. Naast een te betalen bedrag bij de start van het traject, wordt achteraf een fee betaald over de daadwerkelijk gecreëerde waarde. Mentor en mentee maken vooraf kraakheldere afspraken over de mogelijke eindresultaten: het is daarmee altijd maatwerk.

Transparantie
De administratie van SisinBiz wordt op één punt gevoerd en beheerd (door de founding sisters) en transparant gemaakt voor de cellen. Zij worden ontzorgd ten aanzien van financiële kwesties, zodat de energie en tijd volledig naar mentorship kan gaan. De cellen worden ontzorgd ten aanzien van financiële kwesties, zodat de energie en tijd volledig naar elkaar, peership en mentorship kan gaan.

Kostenstructuur

GeldKosten voor de ‘Peer’ en ‘Mentor’
De jaarlijkse fee bedraagt voor de peer en mentor € 195. Deze fee is ter dekking van zogenaamde overall servicekosten van SisinBiz en lidmaatschapsgeld.

Kosten voor de ’mentee’
Binnen SisinBiz is voor de mentee gekozen voor het ‘Pay it forward’-principe ten aanzien van het totale mentortraject, dat wil zeggen: achteraf betalen voor wat is afgenomen én de vooraf vastgestelde doelen ook daadwerkelijk zijn behaald. Heldere kost(en) dus bij aanvang van het mentortraject.

De instapfee voor de mentee bedraagt € 300 + € 195 (lidmaatschap)

Dit bedrag is opgebouwd uit de vergoeding van overall servicekosten en lidmaatschapsgeld (zoals hierboven vermeld à € 195) verhoogd met één sessiebedrag (à € 300). Na ontvangst hiervan start het volledige mentortraject, dat gemiddeld ongeveer een jaar zal duren en waarvoor tussen de 5 en 8 sessies nodig zijn. Deze sessies vragen gemiddeld 1,5 à 2 uur per keer. De sessiefee waarmee gerekend wordt is vastgesteld op € 300 per sessie.

Wat achteraf te betalen
De mentee vergoedt bij een succesvol mentoringtraject waarbij de gestelde doelen zijn behaald, het aantal sessies dat is afgenomen minus één à € 300 (de eerste sessie is immers bij aanvang voldaan). Bijvoorbeeld: zijn er 7 sessies nodig geweest voor de behaalde successen, dan betaalt de mentee dus achteraf (7 -/- 1 =) 6 x € 300 = € 1.800.

Investeren in ondernemerschap
Van de te verwachten opbrengsten bij SisinBiz, wordt een geherinvesteerd in vrouwelijk ondernemerschap – in de breedste zin van het woord. De cellen krijgen daar een belangrijke stem in en helpen op die manier mee aan het creëren van nieuwe ondernemingsvormen.

Alle bedragen die zijn genoemd zijn exclusief BTW.